przepisy

Przepisy pomocne przy opracowywaniu audytów dostępności architektonicznej:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych